dictionnaire français - malgache

Pour accèder plus rapidement au dictionnaire, vous pouvez utiliser ce menu rapide :

A     B     C     D     E     F     G     H    I    J     K    L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X      Y     Z

A

abaisser mampidina
abaisser mampihetry
abandonner mandao
abandonner manary
abattre manjera
abattre mikapa
abattre mandrodana
abîme lavaka
abîme tevana
abimer manimba
abolir manafoana
abominable mahatsiravina
abondance abetsahana
abondant betsaka
à bord, eny ambony
aborder manatona
aboutir miafara
aboyer mivovo
abri fialofana
absent tsy ao
absolument tsy maintsy
abuser manambaka
à cause de, noho
accablant mahavalaka
accablant manahirana
accepter manaiky
accident loza
accident voina
acheter mividy
à côté de akaiky
à côté de à anila
acteur/actrice mpanao teatra
actif marisika
actif be aina
addition fanampiny
addition kaonty
adjectif mpamaritra anarana
admettre mandray
admettre mamela
admiration fahatalanjonana
admirer midera
adresse adiresy
adresse fahakingana
adresser manisy adiresy
adresser manatona
adroit kinga
adroit fetsy
adulte olon-dehibe
adulte efa lehibe
adultère fijangajangàna
aéroport seranam-piaramanidina
affaire raharaha
affaire varotra
affaire ady
affection fitiavana
affection faharariana
acte asa
acte ny atao
affranchissement fanafahana
affranchissement (poste) fandoavana vola
Africain afrikana
âgé be-toana
âgé lehibe
agent (de police) masoivoho (polisy)
agiter manetsika
agréable mahafinaritra
aide fanampiana
aide mpanampy
aider manampy
aider mamonjy
aigre maharikivy
aiguille fanjaitra
ail tongolo gasy
ailleurs any an-kafa
ailleurs, d' afa-tsy izany
d'ailleurs afa-tsy izany
aimable mahatehotia
aimable tsara fanahy
aimer tia
aîné zoky
ainsi noho izany
ainsi ary
air rivotra
air toetra
air feon-kira
ajouter manampy
alarme fahatairana
alarme fanairana
Allemagne Alemaina
Allemand alema
allée làlan-kely
aller mandeha
aller mandroso
allocution lahateny fohy
allocution kabary
allumer mampirehitra
allumer mandrehita
allumette afokasoka
alors amin'izay
ambassade ambasady
ambassadeur amabasadaoro
améliortation fihatsarana
amélioration fanatsarana
améliorer manatsara
amener mitondra
amener mitarika
Américain amérikana
Amérique Amerika
ami(e) sakaiza
amitié fitia
amitié fihavanana
amour fitiavana
amour manao
amoureux mpifankatia
amusant mampiomehy
amusement fanalan'andro
amuser mampihomehy
amuser mampilalao
s'amuser milalao
s'amuser manala andro
ancien taloha
ancien ntaolo
ancien zoki-olona
an taona iray
âne boriky
ange anjely
ange alona tsara fanahy
Anglais anglisy
Angleterre Angletera
anguille amalona
animal biby
année taona
année herintaona
anniversaire fitsingerenan'ny andro amin'ny herintaona
annuler manafoana
août aoty
apercevoir mahita
s'apercevoir mahafantatra
apéritif mampazoto homana
à peu près tokony ho
à peu près sahabo ho
apparaître miseho
apparaître mitranga
appareil photographique fakan-tsary
appartement efi-trano maro itoeran'ny fanakiaviana iray
appeler miantso
appeler manonona anarana
s'appeler atao hoe
appétit fahazotoa-mihinana
apporter mitondra
apporter milaza
apprécier manombana
apprécier mankasitraka
apprendre mianatra
apprendre mampahalala
apporter maka hoan'ny tena
approuver mankasitraka
approuver manaiky
après manaraka
après aoriana
après-midi avy misakafo
araignée hala
arbre hazo
arc reni-tsipika
arc andohalambo
arcade andohalambo
Archevêque Arsevaka
architecte mpanao mari-trano
argent (métal) volafotsy
argent (monnaie) vola
argent comptant vola tolobositra
arme fiadiana
armée foloalindahy
armée tafika
armoire lalimoara
arranger mandahatra
arranger manamboatra
arrêt didy
arrêt fisamborana
arrêt fijanonana
arrêter misambotra
arrêter mampijanona
arrière aoriana
en arrière mihemotra
arrivée fahatongavana
art taozavatra
art zava-kanto
article (bien) zavatra
article (écrit) lahatsoratra
artificiel nataon'olona
artiste olona mahay taozavatra
artiste mpanao zava-kanto
asile trano fiarovana
aspirine asipirinina
asseoir mametraka
asseoir manorina
s'asseoir mipetraka
assez ampy
assez antonona
assiette lovia
assiette vilia
assistance fanampiana
assistance fanatrehana
assister manampy
assister manatrika
association fikambanana
atteindre mahavoa
atteindre mahatrata
attendre miandry
attendre manatena
attendre manampo
attention fitandremana
attention fanajana
attention fiheverana
attraper misambotra
attraper mahazo
attraper mandray
au amin'ny
au an'ny
au bout de, afaka
au-dessous de ao ambany
au-dessus de ao ambony
augmentation fampitombaona
augmentation fitomboana
augmenter mampitombo
augmenter minitatra
aujourd'hui androany
aujourd'hui anio
aussi koa
aussi noho izany
autant tahaka
autant mitovy amin'ny
autel alitara
auteur mpamorona
auteur mpanoratra
autobus aotobosy
automne fararano
automobile aotomobila
automobile fiarakodia
autour de manodidina
autre ny hafa
autre ny sasany
autrefois taloha
autrefois fahiny
autrement raha tsy izany
avancer mialoha
avancer mandroso
avant aloha
avant taloha
avantage tombo
avantage fandresena
avec amin'
avec mbamin
avenir ny ho avy
à l'avenir amin'ny ho avy
aventure mosalahy
aventure sendrasendra
aveugle jamba
avis hevitra
avis filazana
avocat (métier) mpisolovava
avocat (fruit) zavokà
avoir (nom) fananana
avoir (verbe) manana
avoir besoin de mila
avoir faim noana
avoir l'air hoatry ny
avoir peur matahotra
avoir raison manana ny marina
avoir soif mangetaheta
avoir tort manana ny diso
avoir (il y a) misy
avril avrily 

B

bagage bagazy
bagage entana
bague peratra
baie helo-drano
bain fandroana
baiser (nom) oroka
baiser (verbe) manoroka
baisser mampidina
balance mizàna
balai kifafa
balayer mamafa
balcon lavarangana
baleine trozona
balle bala
banane akondro
banc dabilio
bandage famonosam-pery
bandit jiolahy
banque banky
banquet fanasana
bar labotika
bar trano fisotroana
barbe volom-bava
barrière fefy
bas (adjectif) ambany
bas (nom) bà-kiraro
bataille ady
bateau sambo
bâton kibay
battre mikapoka
battre (se) miady
beau tsara tarehy
beau mahafinaritra
beaucoup betsaka
beaucoup maro be
beauté hatsarana
bébé zazakely
bec vavam-borona
bénéfice tombony
bétail biby fiompy
beurre dibera
bicyclette bisikileta
bien (adjectif) tsara
bien (nom) fananana
bien que na dia
bientôt tsy ho ela
bienvenue tongasoa
bière labiera
bifteck befitaika
billet karatra
bizarre hafahafa
blâme tsiny
blanc fotsy
Blanc (l'homme) vahaza
blanchisserie trano fanasan-damba
blanchisseuse mpanasa lamba
blé varim-bazaha
blessé maratra
blessé sosotra
blesser mandratra
blessure ratra
bleu manga
blond volom-barahina
boeuf omby
boire misotro
boîte boaty
boîteux mikitringa
bombe baomba
bon tsara
bon marché mora
bord morona
bord sisina
bord, à eny ambony
bouche vava
boucherie fivarotan-kena
boue fotaka
bouger mihetsika
bouillir mampangotraka
boulangerie fivarota-mofo
bout tendrony
bout laniny
bout de, au afaka
bouteille tavoahangy
bouton bokotra
bracelet haba
bracelet fehin-tànana
branche sampana
bras sandry
brillant mamirapiratra
briller mamirapiratra
brique biriky
broderie amboradara
brosse borosy
brouillard zavona
bruit tabataba
brûler mirehitra
brûler mandoro
brun volon-takatra
bruyant mitabataba
bureau latabatra fanoratana
bureau birao

C

ça ity
cacahouette voanjo
cacher manafina
cachet fitomboka
cadeau fanomezana
cadeau, faire manao fanomezana
cadet zandry
café kafe
caisse fandoavam-bola
caisse fandraisam-bola
calme (adj) miadana
camion kamio
campagne ambanivohitra
canal tàtatra
canard kanakàna
canne à sucre fary
canot sambo kely
caoutchouc fingotra
capable afaka tsara
capital (argent) renivola
capital (adjectif) zava-dehibe
capitale renivohitra
carré efa-joro
carte (géographie) sarin-tany
carte karatra
cascade riana
cassé tapaka
casser manapaka
casserole kasiraoly
cathédrale katedraly
cause antony
cause de, à noho
causer miresaka
causer mahatonga
cave lakavy
ce io
ce ity
cette io
cette ity
ceci ity
cela ity
ceinture fehin-kibo
célibataire mpitovo
cent zato
centre afovoany
cependant na izany aza
cercle boribory
certain azo antoka
certainement izany tokoa
certificat sertifika
cerveau ati-doha
chacun tsirairay
chacun isanisany
chagrin alahelo
chaîne rojo vy
chaîne fatorana
chaleur hafanana
chambre efitra
champ saha
champagne sampaina
champignon holatra
chance vintana
change takalo
change fanakalozam-bola
changement fiovàna
changer (monnaie) manakalo
chanson hira
chanter mihira
chapeau satroka
chapelle trano fiangonana
chaque isan'
chaque samy
charbon arina
charbon arin-tany
charcuterie fivarotan-kena kisoa
charger mamatratra
charmant maha-te ho tia
chasse fihazana
chat saka
chaud mafana
chauffage famanana
chauffeur mpamily
chaussette bà-tongotra
chaussure kiraro
chavirer rendrika
chef lehibe
chef filoha
chef d'oeuvre sangan'asa
chemin làlana
chemin de fer làlam-by
chemise somizo
chemise de nuit akanjo mandry
chèque seky
cher malala
cher (prix) lafo
chercher mitady
chéri(e) malala
cheval soavaly
cheveux volo
cheville kitro kely
chien alika
chien amboa
chiffon voron-damba
chiffre marika
chinois sinoa
choc fifandonana
choc fandonana
choisir mifidy
chose zavatra
chrétien kristianina
chute fianjerana
cicatrice holatra
ciel lanitra
cigarette sigara
cimetière fasana
cinéma sinema
cinq dimy
cinquante dinam-polo
circulation fifamoivoizana
cirer manoso-tsavoka
cirer mampangirana
ciseaux hety
citoyen olom-pirenena
citron voasary makirana
clair de lune tara-bolana
clair mazava
classe kilasy
clé lakile
client mpividy
client mpanao zavatra
cloche lakolosy
clou fantsika
coeur fo
coin zorony
colère hatezerana
colère, en tezitra
colle lakaoly
collège kolejy
colline havoana
combat ady
combien ohatrinona
commander manafatra
commander mifehy
comme tahaka
commencement fiandohana
commencer manomboka
comment ahoana
commerçant mpivarotra
commerce varotra
commun iraisana
communiquer mampita
compagnie kaompania
comparaison fampitahàna
comparer mampitaha
complet tanteraka
complet feno
complètement tanteraka
compliment fiarahabana
compliment famangiana
comprendre mahafantatra
comprendre mahazo an- tsaina
comprimé pilina
compte fanisana
compte fanoratana ny vola
compte kaonty
compter manisa
concert kaonseritra
condamnation fanamelohana
condition fomba
conduire mitondra
conférence fifampidinihana
conférence kaonferansa
confiture kaonfitiora
confortable mahafinaritra
confus tsy mazava
confus menatra
congrès fihaonana
congrès kaongresy
congrès zaikabe
connaissance fahalalana
connaissance sakaiza
connaître mahalala
conseil toro-hevitra
conseil fivoriana
construire manao
construire mamorona
consul konsily
consulat tranon'ny konsily
contenir mahalany
contenir misakana tsy hiely
content faly
continent kaontinanta
continuer manohy
continuer mitohy
contraire mifanohitra
contre manohitra akaiky
copie kopia
coq akoholahy
corde tady
corde kofehy
cordonnier mpanao kiraro
corne tandroka
corps vatana
correct mahitsy
correct marina
corriger manitsy
corriger mananatra
corriger mitsara
corsage tenan'akajom-behivavy
côte (os) taolan-tehezana
côte (mer) moron-tsiraka
côté de, à akaiky
côté de, à anila
côtelette kotoleta
coton landihazo
cou vozona
coude kiho
coudre manjaitra
couler mandeha
couler mitete
couleur loko
coup kapoka
couper mandidy
couper manapaka
cour tokotany
courage herim-po
courageux be herim-po
courant fanao
courant (électrique) herinjiro
courante, monnaie vola fampiasa
courant d'air rivotra mifamaly
courir mihazakazaka
courir manenjika
courrier iraka
courrier taratasy
cours (prix) vidin-javatra
cours (enseignement) fianarana
course fifaninanana hazakazaka
course ny aleha
court fohy
couteau antsy
coûter vidiny ividianana
couture zaitra
couturière mpanjaitra akanjom-behivavy
couvercle sarona
couvercle takotra
couverture fono
couverture tafo
couverture bodofotsy
couvrir manarona
couvrir manafo
cracher mandrora
craindre matahotra
cratère vavan'ny volkano
crayon pensily hazo
crépuscule mazava atsinanana
creuser mihady
creux loaka
creux lavaka
crevette patsa be
cri antso
cri akora
cri horakoraka
cric fiasana fanaingan-javatra
crier miantso
crier mihorakoraka
cristal kristaly
crochet farango kely
croire mino
croire matoky
croix hazo fijaliana
cru manta
cuillère sotro
cuir hoditra
cuire mahandro
cuisine lakozia
cuisine, faire la manao lakozia
cuisinier mpahandro
cultivateur mpamboly
cultiver mamboly
culture voly
curieux liana
curieux tia adinadina

D

dactylo mpitendry milina
dame vehivavy
danger loza
dangereux mampidi-doza
dans amin'
dans anatin'
danse dihy
danser mandihy
date daty
debout mitsangana
début, au eo am-piandohana
décembre desambra
déchirer mandrovitra
décider manapa-kevitra
décrire manoritra
décrire milaza toe-javatra
dedans ao anatiny
défendre miaro
défendre mamely
dehors ivelany
dehors de, en ao ivelan'ny
déjeuner sakafo atoandro
déjeuner, petit- sakafo maraina
délicieux tsara dia tsara
demain rahampitso
demande fangatahana
demande fiangaviana
demander mangataka
demander miangavy
démanger mangidihidy
démanger malailay
demi antsasany
demi tapany
demi, à saiky
demi, à efa ho
démocrate demokrasia
dent nify
dentelle dantely
dentiste mpanao nify
départ fiaingana
départ fandehanana
dépêchez-vous faingàna ianao
dépenses fandaniana
dépenses ny lany
déposer mametraka
déposer mampitahiry
depuis hatramin'izay
depuis que hatramin'izay
déranger mampikorontana
déranger manembatsembana
dernier farany
derrière aoriana
derrière ao ivoho
des amin'
dès hatramin'
désagréable mahasosotra
désagréable mahadikidiky
désavantage fatiantoka
désavantage fahavoazana
descendre midina
descendre mampidina
descendre mametraka
désert efitra
désert tany foana
déshabiller manala fitafiana
déshabiller, se miala fitafiana
désinfecter manisy fanafody
désirer maniry
désirer mitsiriritra
dessert zavatra hanina aorian'ny sakafo
dessin sary
dessiner manao sary
dessous ambany
dessus ambony
destinataire olona andefasana zavatra
détruire mandrava
détruire manimba
deux roa
deuxième faharoa
deuxième fois indroa
devant aloha
devant anoloana
développer mamelatra
devenir tonga
devenir manjary
devenir miha
devoir adidy
devoir tsy maintsy hatao
devoir voatry hanao
diamant diamondra
dieu Andriamanitra
différence fahasamihafana
différend fifandirana
différent hafa
difficile sarotra
difficile mafy
difficulté fahasarotana
dimanche alahady
dîner (verbe) misakafo
dîner (nom) sakafo hariva
dire milaza
dire manambara
dites-moi lazao ahy
direct mahitsy
directeur lehibe
directeur tale
directeur direktera
direction ny aleha
direction fiadidian-drahara-ha
diriger mitarika
diriger mitandrina
discuter miady hevitra
disparaître tsy hita intsony
disparaître levona
disparu tsy hita
disponible malalaka
disponible azo am-panaovin-draharaha
disposer mandahatra
disposer mampiomana
dispute ady
disputer (se) miady
disque kapila
distance halavirana
distance elanelana
dit voalaza
dit atao hoe
divers samy hafa
divorce nisara-panambadiana
dix folo
dixième fahafolo
docteur dokotera
doigt rantsan-tanàna
domestique mpiasa an-trano
donc amin'izany
donc ary
donner manome
dormir matory
dos lamosina
dos vohony
dose fatrany
double indroa
douche fandroana
doucher, prendre une mandro
douleur faharariana
douleur fahoriana
doute fisalasalana
doute fiahiahiana
doux mamy
doux moramora
doux malemy
douzaine dozenina
douze roa ambin'ny folo
drap lopotra
drap lamba
drapeau saina
droit (nom) fahefana
droit (nom) fahazoana
droit (adjectif) mahitsy
droit (adjectif) mijoro
droite, à any an-kavanana
drôle mahatsikaiky
du, de, la ny
dur mafy
dur henjana
durer maharitra

E

eau rano
eau-de-vie laodivy
écarlate mena mangatrakatraka
échanger manakalo
échanger mifamaly
écharpe samboady
échelle tohatra
échelle ambaratonga
éclair tselatra
éclairer manazava
éclairer mitsilo
école sekoly
économiser mitsitsy
écouter mihaino
écouter manaraka
écraser manorotoro
écrire manoratra
écrit soratra
écrit taratasy voasoratra
écueil haram-bato
éducation fitaizàna
éducation fampianarana
effacer mamono
effacer mikosoka
effet vokatra
effet ny ateraka
effet, en marina tokoa
effort fikezahana
effrayer mampitahotra
égal mitovy
égal sahala
église fiangonana
église eglizy
égratignure rangotra
égratignure ratra kely
élastique lasitika
électricité elektrisite
électricité herin'aratra
électrique elektrika
élève mpianatra
elle izy
embarquer manondrana
embarquer, s' miondrana
embarrassé sahirana
embarrassé vaka
embarrasser manahirana
embarrasser mahasanganehana
embrasser manoroka
embrasser mamihina
émeraude vatosoa maitso
emmener mitondra
emmener mandeha
émotion fahatairana
émotion fientanampo
empêcher misakana
empêcher mandrara
emploi raharaha
emploi asa
emporter mitondra
emporter maka an-kery
en (préposition) amin'
en (préposition) any
en (préposition) ao
en (pronom) aminy
en (pronom) amin'izany
en effet marina tokoa
enchanté faly
encore mbola
encore kanefa
encore na dia... aza
endommagé simba
endormir, s' rendremana
endormir, s' matory
enfant ankizy
enfant zanaka
enfant zaza
enfer helo
enfer afobe
enfin farany
enfin nony ela
enlever mambata
enlever manaisotra
ennemi fahavalo
ennemi rafy
ennui fahadisadisana
ennuyer mampahadisadisa
ennuyer manorisory
enregistrer mitana an-tsoratra
enseigne marika famantarana
enseigner mampianatra
enseigner manoro
ensemble miaraka
ensemble ankapobeny
ensuite manaraka
ensuite noho izany
entendre mandre
entendre mihaino
enterrement fandevenana
enterrer mandevina
enthousiasme zotom-po
enthousiasme hafaliandehibe
entier manontolo
entier tsy vaky
entourer manodidina
entourer manotrona
entracte antrakta
entraînement fitaomana
entraînement fampianarana
entre ao anelanelan'
entre ao amin'
entrée fidirana
entrée fiantombohana
entrer miditra
entrez midira
entrevue fihaonana
enveloppe valopy
enveloppe fono
envelopper mamono
envelopper manarona
envie de, avoir te
envie de, avoir ta
envoyer maniraka
envoyer mandefa
épais matevina
épaule soroka
épée sabatra
épicerie trano fivarotan-kanina
épine tsilo
épingle paingotra
épingle à cheveux vim-bolo
épingle à cheveux paingobolo
équateur ekoatora
équipement fitaovana
erreur fahadisoana
escalier tohatra
escargot sifotra
esclavage fanandevozana
espace habakabaka
espace elanelana
espérer manantena
espoir fanantenana
esprit fanahy
esprit saina
essayage fanandramana
essayer manandrana
essayer mitsapa
essayer de mianatra
essence lasantsy
essuyer mamaoka
essuyer miaritra
est (point cardinal) atsinanana
estomac vavony
et sy ary
et sady... no
étage rihana
état toetra
état fanjakana
Etats-Unis Etazonia
été fahavaratra
éteindre mamono
éteindre manala
éternuer mievina
étincelle kilalaon'afo
étoile kintana
étonner mahatalanjona
étonner, s' gaga
étrange hafahafa
être (verbe) misy
être (verbe) dia
être (nom) zava-mananaina
étrier fitoeran-tongotra
étroit ety
étroit tery
étude fianarana
étudier mianatra
Europe Eoropa
Européen Eoropeana
eux izy ireo
évanouissement fahatorànana
éveillé taitra
éveillé mahatsiaro
éveiller mamoha
éveiller mampahakinga
éventail fikopaka
évidemment miharihary
évident miharihary
évident mazava
éviter mandositra
éviter misoroka
exact marina
examen fanadinana
examen fandinihana
examiner manadina
examiner mandinika
excepté afa-tsy
excursion fitsangatsanganana
excuse fialan-tsiny
excuser manla tsiny
excusez-moi azafady
excuser, s' miala tsiny
excuser, s' manalady
exemple ohatra
exemple modely
exemple, par ohatra
exercice fampiasana
expédier maniraka
expédier mandefa
expliquer manazava
expliquer manoro
exporter mamarina
exporter mamoaka varotra
exposition fampisehoana
express faingana dia faingana
extraordinaire tsy araka ny fanao
extravagant tsy misy antony
extravagant adaladala

F

face tarehy
face tava
face lafy
face de, en manatrika
facile mora atao
facile malemy fanahy
facilement amin-kamorana
façon fanao
façon fomba
façon fanaovana
façon, de toute na izany na tsy izany
facteur (poste) mpizara taratasy
facteur anton-javatra
faible osa
faible malemy
faire manao
faire mamorona
ça ne fait rien tsy maninona akory
ne fait/faites pas aza manao
fait zavatra atao
falloir tsy maintsy
falloir tokony
faut, il tsy maintsy
faut, il me mila
famille fianakaviana
famille ankohonana
fantôme matoatoa
farine koba
farine lafarinina
fatigue havizanana
fatigué vizana
faute fahadisoana
faute, c'est ma fahadisoako
faux diso
faux tsy marina
faveur sitraka
faveur soa
faveur fitia
félicitation fiarahabana
femelle vavy
femme (épouse) vehivavy
femme vady
fenêtre varavarankely
fer vy
ferme (nom) tany fiompiana sy fambolena
ferme (adjectif) mafy
ferme mihidy
fermer manidy
fermeture hidiny
fête fety
fête lanonana
feu afo
feuille ravina
février febroary
fiancé fofom-bady
ficelle tady kely
fier sahy
fier mirehareha
fièvre tazo
fièvre fanaviana
figure endrika
figure sary tsotra
fil kofehy
fil de fer tariby
filet (de pêche) harato
fille zazavavy
filleul zanaka amin'ny
film filma
fils zanakalahy
fin (nom) farany
fin (adjectif) madinika
final farany
finalement amin'ny farany
fini vita
finir mamita
fleur voninkazo
foie àty
fonce antitra
fond farany
fondre manempo
fontaine fatsakana
force hery
forêt ala
forme endrika
forme bika
formel (adjectif) hentitra
formule teny fanao
fort mahery
fort matanjaka
fort mafy
fortune harena
fosse hady
fou adala
fouet karavasy
foule vahoaka (be)
four lafaoro
fourchette forosety
fourrure volom-biby haingo
fragile marefo
fragile malia
fragile mora vaky
frais vaovao
frais vao
franc (nom) farantsa
français frantsay
France Frantsa
frapper mikapoka
frapper mamely
fréquemment matetika
frère rahalahy
frère anadahy
frit nendasina
froid hatsiaka
froid, j'ai mangatsiaka aho izany
fromage fromazy
front handrina
frontière sisin-tany
frotter mikasoka
fruit voankazo
fuite fandosirana
fuite filefana
fumée setroka
fumer manetroka
fumer midonaka
fusil basy
futur ho avy

G

gabardine gabaridina
gagner mahazo
gagner maharesy
gai falifaly
gai ravoravo
gamin zaza batritra
gant gan-tanana
garage garazy
garantie antoka
garantie fiantohana
garçon zazalahy
garde-boue arofotaka
garder miaro
garder miambina
gare gara
garer mampiditra amin'ny gara
gâteau mofomamy
gâter manimba
gauche havia
gauche ankavia
gêner misakana
général jeneraly
généreux onena olona
généreux malala-tànana
genou lohalika
gens olona
gentil mahafinaritra
géographie jeografia
gilet salotra
glace ranomandry
glace fitaratra
glissant malama
gourmand tendan-kanina
goût tsiro
goût hafy
goutte indray mitete
gouvernement governemanta
grain voa
graisse menaka
graisse jabora
grand lehibe
grand be
grand avo
grandir mitombo
grand-mère renibe OU nenibe
grand-père raibe OU dadabe
gras matavy
gras be menaka
gratte-ciel trano avo be
gratter mihaotra
gratter mikiky
Grèce Gresy
grec grika
grenier lava-bary
grenouille sahona
gris volom-batolalaka
gronder mitrerona
gronder mikizaka
gros vaventy
grossier valavala
grossier bakàtraka
grossir mitombo
groupe gropy
guérir manasitrana
guerre ady
guide mpitarika
guitare gitara
gymnase fanaovana zimnastika

H

habiller mampiakanjo
habiller, s' miakanjo
habitant mponina
habiter monina
habitude fahazarana
habituel mahazatra
habituel fanao
halte fijanonana
halte fiatohana
haricot tsaramaso
hâte hamaikana
hâte hadodonana
haut avo
haut ambony
haut lava
hébreux hebreo
herbe ahitra
herbe vilona
heure ora
heureusement zara
heureusement soa ihany
heureux finaritra
hibou vorondolo
hier omaly
histoire tantara
historique momba ny tantara
hiver ririnina
homme (humain) olombelona
homme (mâle) lehilahy
honnête mahatoky
honnête marina
honneur voninahitra
honneur haja
hôpital hopitaly
horaire momba ny ora
hors ivelany
hors afa-tsy
hôte vahiny
hôte mampiantrano
hôtel hotely
huile menaka
huile diloilo
huile solika
huitième fahavalo
humide mando

I

ici eto
ici aty
idée hevitra
idée saina
il(s) izy, izy ireo
il y a misy
Il y a combien de temps ? hafiriana
Il y a deux jours roa andro
île nosy
illégal tsy ara-dalàna
illustration sary amin'ny boky
image sary
image endrika
imagination fiheverana
imagination hevi-dravina
imitation fakan-tahaka
immédiat miaraka amin'izay
immigrant mpifindra monina
impair tsy ankasa
impassible tsy miraika
imperméable tsy tantera-drano
important lehibe
important tsy azo avela
importateur mpanafatra entana
importer manafatra entana
impossible tsy azo atao
impôt hetra
inattendu tsy nampoizina
incident sampona
incident zava-miseho
inclus ao anatiny
incomplet tsy feno
incomplet tsy ampy
inconfortable tsy metimety
inconscient tsy mahatsiaro saina
incroyable sarotra inoana
indéfini tsy voafetra
indépendance fahaleovantena
indépendant mahaleotena
indien indiana
indien karana
indigène teratany
indigène tompontany
indigestion tsy fahalevonan-kanina
individuellement isan'olona
individuellement tsirairay
industriel mpanao taozavatra
inégal tsy mitovy
injection fanindronana
innocent madio
innocent tsy manan-tsiny
innondation tondra-drano
inquiet be ahiahy
insecte bibikely
insister mikiry
inspecter mizaha
installer mametraka
installer, s' mipetraka
instituteur / institutrice mpampianatra
institution fikambanana
institution trano fianarana
instructeur / instructrice mpampiana-javatra
instruire mpampianatra
instruire milaza
instruire mampandre
intact tsy nahafahana
intelligent manan- tsaina
intelligent kinga
intense fatratra
intention fikasana
intéressant mahasondriana
intéresser mahasoa
intéresser mampahasondriana
intérêt zana-bola
intérêt tombo-tsoa
intérieur ao anatiny
international iraisam-pirenena
international internasionaly
interne ny ao anatiny
interprète mpandika teny
intestin tsinay
inutile tsy misy antony
inutile tsy ilaina
invention famoronana
invitation fanasana
invitation fiantsoana
invité nasaina
iode iody
Italie Italia
itinéraire lalana aleha
ivre mamo

J

jamais mandrakizay
jamais na oviana na oviana
jambe ranjo
janvier janoary
Japon Japana
jardin zaridaina
jaune mavo
je izaho
je aho
jetée fefioha vaton'ny seranana
jeter manipy
jeter manopy
jeu kilalao
jeu lalao loka
jeudi alakamisy
jeune tanora
jeune zavoto
jeune fille tovovavy
jeune homme tovolahy
jeunesse tanora
jeunesse fahatanorana
joie hafaliana
joie haravona
joli tsara tarehy
joue takolaka
jouer milalao
jouet kilalao
jour andro
journal gazety
journaliste mpanao gazety
journée andro
juge mpitsara
juger mitsara
juif jiosy
juillet jolay
juin jona
jungle ala be
jupe zipo
jus ro
jus ranon-javatra
jusqu'à hatramin'
jusqu'à ambara
juste marina
juste mety
justement araka ny rariny
justice fahamarinana
justice ny rariny

K

kilo(gramme) kilao
kilomètre kilaometatra
kiosque trano heva
klaxon fanairana

L

la ao
la any
la eroa
là-bas ery
là-haut ery ambony
lac farihy
laid ratsy tarehy
laine volonondry
laisser mamela
laisser mandao
laissez-passer fahazoan-dàlana
lait ronono
laitue salady
lame de rasoir hareza
lampe jiro
lancer manipy
lancer mitoraka
langue lela
lanterne fanala
lapin bitro
large malalaka
laver manasa
laver, se misasa
le / la (article) ny
le / la (pronom) izy
le / la (pronom) azy
leçon lesona
léger maivana
léger malefaka
légumes legioma
lent votsa
lent miadana
lent mitaredretra
lentement votsavotsa
lentement miadanadana
lettre taratasy
leur (possessif) azy
leur (pronom) azy
leur (pronom) aminy
lever mitsangana
lever miarina
lèvre molotra
liberté fahafahana
librairie fivarotam-boky
libre afaka
licence fahazoan-dàlana
lieu fitoerana OU toerana
lieu tany
lieu de, au ho solo
ligne tsipika
limonade limonady
linge lamba
linge fitafiana
lingerie momba ny fitafiana
lingerie aty akanjom-behivavy
lion liona
liqueur lalikera
lire mamaky
liste lista OU lisitra
lit farafara
litre litatra
livre boky
livre (monnaie) livatra
livrer manatitra
locomotive loha-masinina
loi lalàna
loin lavitra
loin de lavitra an'
long lava
long de, le manaraka ny
longtemps elabe
longtemps, plus ela tokoa
louer manofa
louer mampanofa
lourd mavesatra
lui izy
lui azy
lumière hazavana
lundi alatsinainy
lune volana
lune de miel volan-tantely
lunettes solomaso
luxueux mirenty

M

machine milina
machine à écrire milina fanoratana
machoire valanorano
madame madama
madame ramatoa
mademoiselle ramatoakely
mai mey
maigre mahia
maigre kaozatra
maigrir mampahia
maigrir mihamahia
main tànana
maintenant izao
maintenant ankehitriny
mairie lapan'ny tanàna
maire ben'ny tanàna
mais nefa
mais kanefa
maison trano
maison d'édition fanotam-boky
maître tompo
maître mpampianatra
majorité ankamaroany
majorité maro an'isa
mal ratsy
mal aretina
mal de dents areti-nify
mal de gorge aretin-tenda
mal de mer tsy mahazaka mandeha sambo
mal de tête aretin'andoha
mal à, avoir marary any amin'ny
maladie aretina
malheur fahoriana
malheur vitan-dratsy
malheureux mahantra
malheureux fadivanorana
malle vata be
malsain tsy mahasalama
manger mihinana
manière fomba
manquer diso
manquer tsy mahavoa
manteau kapaoty
manucure mpikarakara tànana
manufacture fanaovan-tao-zavatra
marbre marbra
marchandise entana
marche tsena
marcher mandeha
mardi talata
mari vady
mariage mariazy
mariage fanambadiana
marié manambady
marier, se mivady
marier, se manambady
marin tatsambo
marin matilo
marine momba ny ranomasina
marque marika
marron manja
mars marsa
marteau tantanana
marteau maroto
massage fanorana
massif mafonja
matelas kidoro
matin maraina
mauvais ratsy
mayonnaise maionezy
me ahy
mécanicien mpanamboatra milina
méchant masiaka
méchant ratsy
méchant loza be
médaille medaly
médecin dokotera
médical medikaly
médicament fanafody
meilleur ny tsara indrindra
mélanger mampifangaro
melon voatavo
membre rantsana
membre mpikambana
même iny
même sahala
même na dia... aza
mémoire saina
mémoire fitadidiana
ménage tokantrano
ménagère mpikarakara tokantrano
mendiant mpangataka
mensonge lainga
menteur mpandainga
menthe solila
mentir mandainga
menu menu
mer ranomasina
merci misaotra
mercredi alarobia
mère reny
mériter mendrika
merveilleux mahafinaritra
mes (possessif) ko
message hafatra
messager mpitondra hafatra
messe lamesa
mesure fatra
mesure refy
mesurer mamatra
mesurer mandrefy
métal metaly
métier asa
métier raharaha
mètre metatra
mettre mametraka
mettre manisy
mettre à, se miantomboka
meubles fanaka
meurtre vonoan'olona
mi-chemin, à an-tsasa-dalana
midi mitataovovonana
miel tantely
mien / mienne ny ahy
milieu toerana
milieu ampovoany
militaire miaramila
milliard arivo tapitrisa
million tapitrisa
mince manifinify
mine vanja
mine tany misy mineraly
mine (air) endrika
mine, bonne mahazo aina
mine, bonne tsara endrika
minéral mineraly
ministre ministra
minute minitra
miroir fitaratra
mission fanirahana
mission iraka
mode fomba
mode lamaody
modèle modely
moderne tsy ela
moderne maoderina
modeste maotina
modeste manetri-tena
moi izao
moi ko
moi ahy
moi, c'est à ahy
moi, avec amiko
moi, pour ho ahy
moins latsaka
moins que, à raha tsy
mois volana
moitié antsasany
moment fotoana
mon / ma ko
monde izao tontolo izao
monnaie vola madinika
monsieur rangahy
monsieur andriamatoa
montagne tendrombohitra
montre famataranandro
montrer manoro
montrez-moi atoroy ahy
monument tsangam-bato
morceau sombiny
morceau tapany
mort (adjectif) maty
mort (nom) faty
mot teny
moteur motera
moto moto
mou malemy
mou boda
mou osa
mouche lalitra
mouchoir mosara
mouillé lena
mouiller mandena
mourir maty
mourir miala aina
moustache volom-bava
moustique moka
moutarde motarda
mouton ondry
mouvement fihetsehana
mouvement fifindrana
moyen (adjectif) antonony
moyen (nom) fanaovana
moyenne ara-keviny
muet moana
municipal monisipaly
muscle nofo
musicien mpitsoka mozika
mulet mole
mystère mistery
mystérieux feno mistery

N

nager milomano
naissance nahaterahana
naissance fahaterahana
nappe lamban-databatra
nation firenena
national nasionaly
nationalité firenena nihaviana
nature natiora
nature zava-boahary
nature toetra
naturel natioraly
naturellement avy amin'ny natiora
naturellement araka izany
naval momba ny sambo
navire sambo
ne (négation) tsy
ne (négation) aza
né(e) teraka
néanmoins kanefa
néanmoins kanjo
nécessaire ilaina
neige oram-panala
nerf ozatra
neuf (adjectif) vao
neuf (chiffre) sivy
neveu zazalahy zana-draintampo
neuvième fahasivy
ni... ni nà
nièce zazavavy zana-draitampo
niveau hahavony
noir mainty
noix voany
nom anarana
nombre isa
nommer manonona
nommer manome anarana
nom anarana
nord avaratra
nord-ouest avaratr'andrefana
Norvège Norvezy
nos antsika
nos anay
nostalgie hanina
nous isika
nous izahay
nouveau vaovao
nouveauté zava-baovao
nouvelle vaovao
nouvelle filazana
novembre novambra
nu miboridana
nuage rahona
nuisible manimba
nuisible tsy mahasoa
nulle foana
nulle tsy misy
nulle part tsy aiza tsy aiza
numéro marika
numéro nomerao

O

oblige voatery
obliger manery
obtenir mahazo
occasion efa niasa
occupation raharaha
occupation fitànana
occupé be raharaha
occupé voatàna
occuper mipetraka
occuper mitana
occuper manao raharaha
océan oseana
octobre oktobra
odeur fofona
oeil maso
oeuf atody
officiel ofisialy
oignon tongolo
oiseau vorona
olive oliva
ombre aloka
on izy
oncle dadatoa
oncle dadafara
ongle hoho
onze iraika ambin'ny folo
opération fandidiana
opération fanaovana
opérer miasa
opérer mandidy
opinion hevitra
opinion fiheverana
opticien mpanao na mpivarotra solomaso
or (nom) volamena
or (conjonction) ary
or (conjonction) ary amin'izany
orage ranonoram-baratra
orange voasary
orangeade ranomboasary
orchestre orkestra
orchidée orkide
ordinaire mahazatra
ordinaire fanao
ordinairement mazàna
ordinairement matetika
ordonnance didy
ordonnance taratasim-panafody
ordre laharana
ordre baiko
ordures fako
oreille sofina
oreiller ondana
oriental tatsinanana
original voalohany
original hafa kely
ornement haingo
ornement ravaka
orphelin kamboty
orteil rantsan-tongora
os taolana
oser sahy
oter manala
ou na
où aiza
où ho aiza
où, d' avy aiza
oublier manadino
ouest andrefana
oui eny
ouragan tafio-drivotra mafy
ourlet orile
outil fiasana
ouvre-boîte famohana boaty
ouvre-bouteille famohana tavoahangy
ouvrier mpiasa
ouvrir mamoha

P

page pejy
paille mololo
pain mofo
paire mivady
paire roa
paix fiadanana
paix fandriampahalemana
palais rova
palais lapa
pale hatsatra
pale matroka
palme palma
pamplemousse voasarihangibe
panier sobiky
panier harona
pansement fanamboaram-pery
pantalon pataloha
pape papa
papier taratasy
Pâques Paska
paquet fonosana
par amin'
par noho
par isany
paraître miseho
parallèle mitovy elanelana hatrany
paralysé malemy
paralysé tsy afa-mihetsika
parapluie elo
parc vala
parce que satria
pardessus akanjobe
pardon famelàna
pardonner mamela
pareil mitovy
parent aman-dreny
parent havana
paresseux kamo
parfait tonga lafatra
parfum hanitra
parfum zava-manitra
Paris Parisy
parler miteny
parole teny
parole fitenenana
parrain mpiantoka
parrain ray amin'ny batisa
part anjara
part fiombonana
part, à mitokana
part, à afa-tsy
partager mizara
particulier irery
particulier ihany
partie tapany
partie faritra
partir lasa
partir mandeha
partout na aiza na aiza
partout eny rehetra eny
pas (nom) famindra
pas (nom) dia
pas (adverbe) tsy misy
pas du tout tena tsy misy
passage làlana
passage fintàna
passager mpandalo
passager mpandeha
passe lasa
passeport pasipaoro
passer mandalo
passer lasa
passerelle fiampitana
pâte koba
pâtisserie fanaovana mofomany
patrie tanindrazana
patriote tia tanindrazana
patron mpampiasa
patte tongotra
pauvre mahantra
payé voaloa
payé tamby
paye karama
payer comptant manao tolobotsitra
pays tany
paysan tambanivohitra
peau hoditra
pêche paiso
pêcher manjono
peigne fihogo
peigner, se mihogo
peindre mandoko
peine famaizana
peine fahoriana
peine fahasasarana
peine, à saiky tsy
peint voaloko
pèlerin mpivahiny
pelle lapelina
pencher, se manondrika
pencher, se mampiraika
pendant mandritra
pendant que raha mbola
pendant que nony
pendre manantona
pendule famataranandro
penser mieritreritra
perdre manary
perdu very
père ray
période andro
période fe-potoana
perle perla
perle vakana
permanent maharitra
permanent tsy miova
permettre mamela
permettre manome alàlana
perroquet boloky
persan persiana
Perse Persa
persil persila
personne olona
personnel olona
personnel (adjectif) momba ny tena
peser mandanja
petit kely
petit madinika
petit-fils zafikely
petits pois pitipoa
pétrole solitany
peu kely
peu vitsy
peur tahotra
peur, avoir matahotra
peur, faire mampitahotra
peut-être angamba
pharmacie fivarotam-panafody
philosophie filozofy
phono fono
photocopie fotokopia
photographe mpaka sary
photographie sary
photographier maka sary
piano piano
pic tendrony
pièce sombiny
pièce silany
pied tongotra
pierre vato
pigeon voromailala
pile antontan-javatra
pile pila
pilier andry
pilote mpanamory aeroplanina
pilule pilina
pintade akanga
pipe pipa
piquer manindrona
piqure tsindrona
pirate jiolahy
pire ratsy indrindra
pis ratsy tanteraka
piscine filomanosana
placard plakara
place fitoerana
place kianja
plafond valindrihana
plage tora-pasika
plaindre mitsetra
plaindre, se mitaraina
plaine tany lemaka
plaire tia
plaire sitraka
plaire mahafinaritra
plait, ça me mahafinaritra ahy ity
plaisir fahafinaretana
plan planina
plan de ville planin'ny tanàna
planche hazo fisaka
plancher gorodona
planète planeta
plantation fambolena
plante zava-maniry
planter mamboly
plastique plastika
plat (adjectif) fisaka
plat (nom) lovia lehibe
plein feno
plein (avoir le ventre) voky
pleurer mitomany
pleuvoir manorana
plier mamoritra
plomb firaka
plombage fanasiana firaka
plombier mpanao fantso-drano
pluie orana
plume volomborona
plume (pour écrire) penina
plupart, la ny ankamaroany
plus mihoatra
plus kokoa
plus, le ny... kokoa
plusieurs maromaro
plutôt aleo
plutôt ahay
pneu kodiarana
pneumonie pnemonia
poche paosy
poêle lapoaly
poêle fatam-by
poésie poezia
poête poety
poids lanja
poids vato fandanjana
poignet hato-tànana
poil volom-biby
poing totohondry
point tsy akory
pointu maranitra
poire poara
poisson trondro
poitrine tratra
poivre dipoavatra
poli manaja
poli voafotsy
poli malama
police polisy
politicien mpanao politika
pomme paoma
pomme de terre ovy
pont tetezana
populaire tiam-bahoaka
populaire maro tia
porc kisoa
port seranana
port fitondrana
porte varavarana
porte-feuille poketra
porte-monnaie poketram-bola
porter mitondra
porter mitaona
portrait sarin'olona
possible azo atao
poste (féminin) paositra
poste (de police) fitoerana
potage lasopy
potin habasiam-bava
poudre vanja
poudre vovoka
poule akoho
poulet vatotrakoho
poumon avokavoka
poupée saribakoly
pour mba
pour raha
pour que mba ho
pourboire falim-po
pourboire kado
pourquoi nahoana
pourtant kanefa
pourtant nefa
pousser manosika
pousser mandronjina
poussière vovoka
pouvoir (nom) fahefana
pouvoir (verbe) mahefa
pouvoir (verbe) mahavita
prairie tanin'ahitra
pratique fanazarana
pratique mora ampiasaina
pratiquer manao
pratiquer mampiasa
précédent aloha
précédent mialoha
précéder mialoha
précieux sarobidy
précieux soa
préférable aleo
préférable satry
préférer mifidy
premier voalohany
prendre maka
prendre mandray
préparation fanamboarana
préparation fiomanana
préparer manomana
préparer mampiomana
préparer, se miomana
près de akaiky
près de anila
près, à peu tokony ho
près, à peu sahabo ho
présent manatrika ao
présent, jusqu'à mandraka ankehitriny
présent (nom) kado
présent (nom) fanomezana
présentation fanolorana
présenter manolotra
présenter mampiseho
présenter, se miseho
présenter, se manolotena
presque saiky
presque efa ho
presse (nom) fanaovan-gazety
presse (nom) presy
presser manery
presser mahamaika
presser, se mifanesika
prêter mampindrana
prêter, se manaiky
prêtre pretra
preuve porofo
prévenir milaza mialoha
prière vavaka
prière fiangaviana
prince printsy
principal fotony
principal lohany
printemps lohatoana
prison tranomaizina
prisonnier gadra
privé an'olona
privé tsy miankina
prix vidiny
problable toa
probable tokony
problème olana
problème praoblema
prochain (adjectif) ho avy
prochain (adjectif) manaraka
prochain (nom) mpiara-belona
production vokatra
production famokarana
produire mamokatra
professeur praofesora
profession anton-draharaha
profond lalina
progrès fandrosoana
promenade fitsangatsanganana
promesse toky
promesse vava atao
promettre manome toky
promettre mampanantena
prompt mailaka
prompt malaky
prononciation fanononana
propagande fampielezan-kevitra
proposition fanomezan-kevitra
propre madio
propriétaire tompony
propriété fananana
prospérité fandrosoana
prospérité fanambinana
protection fiarovana
protestant protestanta
province provansa OU faritany
provision vatsy
prune paisombazaha
public (adjectif) mahoraka
public (nom) vahoaka
puis tamin'izay
puits fatsakana
puissance hery
puissance fahefana
puissant mahery
puissant manan-kery
punir manasazy
punir manafay
pyjama pijama
pyjama akanjo mandry

Q

quai fitodiana
qualifier milaza toetra
qualité toetra
quand rahoviana
quand même na dia... aza
quant à raha ny amin'
quantité habetsahana
quarante efa-polo
quart ampahefany
quartier faribohitra OU faritra
quatre efatra
quatrième fahefatra
que (pronom) izay
que (pronom) inona
que (conjonction) fa sao
que (conjonction) andrao
que (conjonction) injay
que (conjonction) raha tsy
quel inona
quel iza
quelque (adjectif) sasany
quelque (adjectif) vitsy
quelque (adverbe) na manao ahoana
quelquefois indraindray
quelque part any ho any
quelques uns sasantsasany
quelqu'un olona iray
querelle adiady
question fanontaniana
quête tati-rakitra
queue rambo
queue filaharana
queue, faire la mitandahatra
qui iza
quinze dimy ambin'ny folo
quittance rosia
quittance taratasy fanamarinana fandraisam-bola
quitter mandao
quitter miala
quoi ahoana OU inona
quotidien isan'andro

R

rabais fihenam-bidy
rabane jiafotsy
rabattre mampidina
raccomoder manosoka
race firazanana
racine faka
racheter manavotra
raconter mitantara
radio (poste) radio
radio (poste) vata fandraisam-peo
raide henjana
raide miridiridy
raisin voaloboka
raison antony
raison fahamarinana
raison fahendrena
raison, avoir manana ny marina
raisonnable hendry
raisonnable manan-tsaina
ramasser mitsimpona
ramasser manangona
rang filaharana
ranger mandahatra
ranger mandamina
rapide malaky
rapide mitsoriaka
rapide mideza
rapidement haingana
rapidement malaky
rappeler mampody
rappeler mampiverina
rapperler, se mahatadidy
rappeler, se mahatsiaro
rare vitsy
rare mahalana
rarement indraindray tadiavina
raser manaratra
raser, se miharatra
rasoir hareza
rat voalavo
rater tsy mahavoa
rater tsy mahomby
rattacher mamatotra
rattacher, se mifamatotra
rebelle mpikomy
rebelle mpiodina
récent vao
recevoir mandray
récolte vokatra
recommander manafatra
recommander mametraka
récompense valisoa
reconnaissant mankasitraka
reconnaître miaiky OU manaiky
reçu rosia
reculer mampihemotra OU mihemotra
réduction fampihenana OU fihenana
réduire mampihena
réel marina
réel tena
référer mampitaha
référer miera
refermer mikatona
refermer mikombona
réforme fanovana
réforme fanavaozana
réformer manolo
réformer manova
réfrigirateur frizidera
refuser mandà
refuser tsy manaiky
regard fijery
regarder mijery
regardez ! jereo
région faritany
région faritra
registre rejistra
règlement fitsipika
règlement didy
règlement fandoavana trosa
régler le compte mandoa kaonty
regret nenina
regretter manenina
regretter malahelo
regretter manembona
régulier manara-potoana
reine mpanjakavavy
rein voa
rein valahana
rejeter mandà
rejeter manilika
rejeter mandoa
rejouer milalao indray
réjouir mampahafaly
réjouir, se mifaly
rejouissance firavoravoana
relation ifandrasaina
religion finoana OU fivavahana
remarque fanamarihana
remarquer mahita
remarquer mandinika
rembourser mamerina
rembourser manonitra
remède fanafody
remercier misaotra
remettre manolotra
remettre mametraka
remettre, se mionona
remettre, se manolo-tena
remettre, se manankina
remise fihenam-bidy
remonter mamahana
remonter misondrota
remplacer manolo
remplir mameno
remplir manototra
rencontrer, se mifanena
rendre mamerina
rendre manatitra
rendre, se mandeha ho any
rente vola miditra isan-taona
rentrer miditra
rentrer mody
renverser manjera
renverser manongana
réparation fanamboarana
réparer manamboatra
repas sakafo
repasser mipasoka
répéter mamerina
répondre mamaly
répondre manoina
réponse valiny
repose fialan-tsaratra
reposer, se miala sasatra
reprendre manohy
reprendre mamerina
représentant solo
représentant masoivoho
représenter misolo
représenter mampiseho
reproduction nalain-tahaka
république repoblika
requin antsantsa
réserve malina
réservé mahatam-bava
réserver mamandrika
réservoir fitahirizana rano
résister manohitra
résister maharitra
respect fanajana
résidence fonenana
respiration fiainana
respectable fanaja
respirer miaina
responsable miadidy
responsable miandraikitra
ressembler mitovy
ressembler manahaka
reste sisa
reste ambiny
rester mijanona
résultat vokany
retard fahataràna
retenir mitana
retenir mihazona
retourner miverina
retourner mamerina
réunir mivory
réunir mamory
réussir mahomby
rêve nofy
réveil famohamandry
réveillé famohamandry taitra
réveiller mamoha manaitra
réveiller, se taitra
réveiller, se mifoha
revenir miverina
revenu fidiram-bola
rêver manonofy
revoir, au mandrapihaona
révolution fitolomana
revolver basy poleta
revue revio
rhum roma
rhume sery
riche manankarena
rien tsinontsinona
rien tsy misy
rire (verbe) mihomehy
rire (nom) hehy
rivière renirano
riz vary
robe akanjo
rocher vatolampy
roi mpanjaka
roman tantara noforonina
rond boribory
ronfler mierotra
ronfler miraondraona
rosée ando
roti hena ritra
roti mendy
rouge mena
rouge à lèvres lokomena
rouler mikodia
rouler mandeha
ruban ribà
rubis vatosoa mena
rue arabe
ruine faharavana
ruiner mandrava
ruiner (se) lany harena
Russie Rosia

S

sable fasika
sac kitapo
sac à main poketra
sacré masina
sacrifice sorona
sacrifice fahafoizan-tena
sage hendry
sagesse fahendrena
saint masina
saison fizaran-taona
salade salady
sale maloto
salir mandoto
salle efitra
salle d'attente efitra fiandrasana
salle de bains efitra fandroana
salle à manger efitra fihinanana
saluer miarahaba
salut salama
salut (nom) fiarahabana
samedi sabotsy
sang rà
sanglant feno ra mandriaka
sanglier lambo
sanitaire nomba ny fahasalamana
sans tsy misy
sans tsy manana
santé fahasalamana
santé, à votre mahasoava
saphir vatosoamanga
sarcastique manesoeso
sarcastique mandatsa
satisfaisant mahafa-po
satisfaire manome fahafam-po
sauce lasaosy
saucisse saosisy
sauf afa-tsy
sauf-conduit fahazoan-dàlana
sauter mitsambikina
sauterelle valala
sauvage dia
sauvage baribariana
sauvage haolo
sauver mamonjy
sauveur mpamonjy
sauveur mpanafaka
savant manampahaizana
savoir mahalala
savoir mahafantatra
sais, je fantatro
sais, je haiko
savez-vous ? fantatrao ve ?
science fahalalana
se tena
se mifan
sec maina
sécher manamaina
seconde segondra
secret miafina
secret mangingina
secrétaire mpitan-tsoratra
sein nono
sein (donner le) mampinono
seize enina ambin'ny folo
sel sira
selle lasely
selle fivalanana
semaine herinandro
sembler toa
sembler atao
sembler miova tsy
sens lafiny
sens hevitra
sens fahalalana
sensible mora taitra
sentier sakeli-dalana
sentiment fihetseham-po
sentimental be fihetseham-po
sentir mandre
sentir mamofona
séparer manakava
séparer mampisaraka
sept fito
septembre septambra
septième fahafito
série zavatra mifanaraka
sérieux matotra
sérieux tokoa
sérieusement marina tokoa
serpent bibilava
serre tery
serre voageja
serrer manery
serrer mangeja
service fanampiana
service fanompoana
serviette serviet
servir manampy
servir misolo
servir, se mampiasa
seul tokana
seul irery
seulement fotsiny
seulement ihany
sévère sarotsarotiny
sexe mahalahy na mahavavy
si (conjonction) raha
si (adverbe) loatra
si (adverbe) toy izany
siècle zato taona
siège fipetrahana
siège fototra
sien ny azy
sienne ny azy
signal famantarana
signaler manoro
signaler mampiseho
signature sonia
signer manisy sonia
signifier mampandre
silence fanginana
silencieux mangina
silencieux jomoka
simple tsotra
simple tokana
sincère mahitsy
sincère marina
sincérité fahitsiana
singe rajako
situation toerana
six enina
sixième fahenina
social sosialy
soeur anabavy
soeur rahavavy
soie landy
soie lasoa
soif hetaheta
soigner mitsabo
soigner, se mitandrin-tena
soin fitsaboana
soin fikarakarana
soir hariva
soir, hier omaly hariva
soirée takariva
soixante enim-polo
sol tany
soldat miaramila
soleil masoandro
solennel manetriketrika
solide mafy tsy mety rava
solitude fanirery
solliciter miangavy
soluble mety levona
sombre matroka
sombre malahelo
somme torimaso vetivety
somme vola
sommet tampony
sommet tendrony
son feo
sonner mampaneno
sonner maneno
sorcier mpamosavy
sorcier mpanao ody
sorte karazana
sortie fivoahana
sortir mivoaka
sottise adalana
souhait firariana
souhaiter mimrary
soulever manainga
soupçon ahiahy
soupe lasopy
souper sakafo hariva
source loharano
sourd marenina
sourire (verbe) mitsiky
sourire (nom) tsiky
souris totozy
sournois fetsy ratsy
sous ambani
soutien tohana
soutien andry
soutenir manohana
souvenir (nom) fahatsiarovana
souvenir, se mahatsiaro
souvent matetika
spécial manokana
spécialité fahaizana manokana
spectacle kilalao
spectacle fampisehoana
spectateur mpijery kilalao
splendide kanto
splendide fatratra
sport fanatanjahan-tena
sport spaoro
statue sary vongana
statuts didy
statuts fitsipika
sténographe mpanao sorapohy
stimulant manaitaitra
stimuler manaitra
stupide adala
stupide foka
style fomba fanaovan-javatra
stylo penina
stylo stylo
subir miaritra
succès fahombiazana
sucre siramamy
sud atsimo
Suède Soeda
suffisant ampy
suggestion toro-hevitra
suivre manaraka
sujet antony
sujet foto-kevitra
sujet mpanompo
supérieur ambony
supérieur mihoatra
sur ambonin'ny
surplus ambiny
surplus amboniny
surprendre mankatratra
surprendre manaitra
surprise hatairana
surprise tsy nampoizina
surtout indrindra
suspect ahiahiana
symbole sary
sympathie fifankatiavana
système nerveux rafitra

T

tabac paraky
table latabatra
tableau sary hoso-doko
tablier aron'akanjo
tabouret seza bory
tâche pentina
tâche loto
taille habe
taille hahavo
tailleur mpanjaitra
taire, se mangina
tant de maro
tante menitoa
tantôt mbetika
tapis karipetra
tard ela
tarif tarify
tarif filazam-bidy
tarte tarta
tas toko
tasse tasy
tasse kaopy
taureau ombalahy
taxe hetra
taxi taksi
teindre mandoko
teinturerie fanadiovana fitafiana
tel / telle tahaka
tel / telle na toy izany
téléphone telefaonina
téléphoner miantso an-telefaonina
téléphoniste mpandray telefaonina
télévision televiziona
tellement loatra
tellement mba
tellement ka dia
témoignage tenin'ny nanatri-maso
tempe fihirifana
température hafanana
tempête tafio-drivotra
temple fiangonana
temps fotoana
temps andro
tenace miraikitra
tenace mifikitra
tendre (adjectif) malemy
tendre (verbe) manolotra
tendre (verbe) manenjana
tendresse fitiavana
ténèbres aizina
tenir mitana
tenir mihazona
tenir, se miankina
tenir, se mipetraka
tente lay
terrain tany
terre tany
terrasse terasy
terrible mahatahotra
tête loha
thé dité
théâtre teatra
tiède matimaty
tiers am-paha-telony
timbre hajia
timide sarokenatra
tire-bouchon fanalana bosoa
tirer misarika
tirer mandroritra
tirer misintona
tiroir vata sarihana
tissu lamba
toi ise
toi ianao
toilette momba ny fitafiana
toit tafo
tomate voatabia
tombe fasana
tomber mianjera
tomber lavo
tomber latsaka
ton (possessif) -nao
ton (nom) feo
tonnerre varatra
tonnerre kotroka
torchon lamba famaohana
tort hadisoana
tort, avoir manana ny diso
tôt vitevety
tôt haingana
tôt ou tard na ho ela na ho haingana
total tontaliny
toucher mitsapa
toucher mikasila
toujours mandrakariva
tour (féminin) tilikambo
tour (masculin) fihodinana
tourner manodina
tourner mihodina
tousser mikohaka
tout ny rehetra
tout à fait indrindra
tout à fait tokoa
tout à l'heure rehefa avy eo
tout de suite miaraka amin'ny vava
toutefois kanefa
toutefois kanjo
toux kohaka
tracas fahasahiranana
trace soritra
tracer manoritra
traduction fandikan-teny
traduire mandika teny
tragédie tantara mampahonena
tragédie loza
trahir mamadika
trahison fivadihana
trahison famadihana
train lamasinina
traître mpamadika
tranquille mmiadana
tranquille mandry fahizay
transaction fifanarahana
transaction fanekena
transférer mamindra
transfert famindrana
transformer manova
transition fifindrana
transition fiovana
transmettre mamindra
transmettre mampitondra
transmission famindrana
transmission fandefasana
transpiration hatsembohana
transport fitondrana
transporter mitondra
travail asa
travailler miasa
travailleur mazoto miasa
travers sakana
travers hafahafa
travers, à mamakivaky
travers, à tort et à kitoatoa
traverser mita
traverser mamaky
traverser manitsy
treize telo ambin'ny
trente telopolo
trepas fahafatesana
trépasser maty
très indrindra
très tokoa
très loatra
tribunal fitsarana
tribunal tribonaly
tricot akanjo bà
triste malahelo
triste ory
triste manjomba
tristesse alahelo
tristesse fahoriana
tristesse fanjombonana
trois telo
troisième fahatelo
tromper mamitaka
tromper manambaka
tromper, se diso hevitra
trop de be loatra
trop de tsy anerany
tropical tropikaly
trottoir sisin-dalana
trou lavaka
trouer mandavaka
troupe tropy
troupe andiany
troupe tarika iray
trouver mahita
tu ise
tu ialahy
tuer mamono
tuile taila
tuile kapila
tuile tanimanga
tunnel tonelina
tunnel zohy
Turquie Torkia
tuyau fantsona
type karazana
typique miavaka
tyran masiaka

U

ulcère dridra
ultérieur aty aoriana
un, une iray
uniforme mitovy
uniforme fanamiana
union firaisana
unir mampikambana
unir, s' miray
unir, s' mikambana
université oniversite
université anjerimanontolo
urbain momba ny tanàna
urgence fahamaikana
urgence fahadodonana
urgent maika
urgent dodona
université oniversite
université anjerimanontolo
us fanao
us fomba
use efa nampiasaina
usé tonta
usé rovitra
user mampiasa
user mandany
usine ozinina
utile ilaina
utilisation fampiasana
utilité soa
utilité ilana
utopie hevi-dravina
usure zana-bola
usurier mpanjana-bola

V

vacances andro fialan-tsasatra
vaccin vakisiny
vaccination fanaovana vaksiny
vache omby vavy
vague (adjectif) tsy mazava
vague (adjectif) tsy voafetra
vague (nom) onja
vague (nom) alondrano
vain foana
vain tsy mahasoa
vaincre mandresy
valeur vidiny
valeur herim-po
valise valizy
vallée lohasaha
valoir vidy
valoir mitovy
van sahafa
vanille lavanila
vapeur entona
vapeur fofona
variété karazany
veau zanak'omby
veillée fiaretan-tory
veiller mitandrina
veiller miambina
velours vilaory
vendeur mpivarotra
vendre mivarotra
vendredi zoma
vendu lafo
vénéneux mahafaty
vénéneux misy poizina
venez ici avia aty
venger mamaly faty
venir tonga
venir avy
vent rivotra
vente fivarotana
vente famarotana
ventilateur mpanome rivotra
ventilateur ventilatera
ventre kibo
vérité fahamarinana
verre vera
vers mankamin'
vers tokony ho
verser mampidina
verser mandrotsaka
vert maitso
veste palitao
vêtement akanjo
vétérinaire dokoteram-biby
vétérinaire veterinera
viande hena
vide foana
vide tsy misy
vider manafoana
vie aina
vieillesse fahanterana
vieux antitra
vigne voaloboka
vil ratsy
village tanàna kely
ville tanàn-dehibe
vingt roapolo
vin divay
violon lokanga
virage fiolahana
vis visy
visage endrika
visite famangiana
visiteur mpamangy
vite haingana
vitesse vitesy
vivant velona
vivant mananaina
vivre miaina
vivre monina
voici inty
voici ity
voie làlana
voilà iny
voilà indro
voir mahita
voisin mifanakaiky
voisin mifanolo-bodirindrina
voiture kalesy
voix feo
volcan volkano
voler manidina
voler mangalatra
voleur mpangalatra
volonté sitrapo
volontiers an-tsitrapo
vomir mandoa
votre nareo
vos nareo
vote latsa-bato
voter mifidy
voter mandatsa-bato
vouloir maniry
vouloir tia
voyage dia
voyage fandehanana
voyageur mpandeha
vrai marina
vraiment ekany
vraiment marina tokoa
vu hita
vu que noho
vu que satria
vue fijerana
vue fahitana
vulgaire manjary

W

wagon kalesin-dalamby
water kabine
week end faran'ny herinandro
whisky oisiky

X

xénophile tia vahiny
xénophobe tsy tia vahiny

Y

y ao
y misy
yacht sambo fitsangatsanganana
yeux maso roa
yaourt iaoritra

Z

zébu omby
zèle zotom-po
zèle fahazotoana
zéro aotra
zéro tsy misy
zigoto fetsifetsy
zigouiller mmitomboka antsy
zinc fanitso
zingueur mpanefy vy fotsy
zizanie gidragidra
zone faritra
zoo fatahirizana biby